Prohlášení o ochraně soukromí

ZÁSADY A PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré informace a podmínky zpracování osobních údajů ve spolku Mladé Česko, z. s. naleznete v tomto dokumentu. Věnujte prosím pozornost všem informacím zde uvedeným a v případě, že nebudete čemukoliv rozumět, obraťte se na nás na kontaktech:

Mladé Česko, z. s.
Nad Novou Libní 1857/10, Libeň, 182 00 Praha 8
E-mail:
mladecesko@mladecesko.cz

 

Tyto informace o zpracování osobních údajů byly aktualizovány dne 1. 10. 2017. Spolek je oprávněn informace měnit s tím, že změna je účinná zveřejněním.

1. Správce

1.1. Správcem osobních údajů je spolek Mladé Česko, z. s., IČ: 06128751, sídlem Nad Novou Libní 1857/10, Libeň, 182 00 Praha 8, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 68521 (dále jen „spolek“ nebo „správce“).

 

2. Definice

2.1. Subjektem osobních údajů jste Vy, tedy osoba, o které osobní údaje zpracováváme.

2.2. Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu; například osobním údajem je e-mail, mobilní telefon, osobním údajem může být i údaj o nákupní preferenci ve spojení s příjmením.

2.3. Citlivým údajem je osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů; citlivým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů. Spolek nikdy nevyžaduje citlivé osobní údaje. Tyto nejsou zpracovávány.

2.4. Zpracováním Osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s Osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním Osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace; shromažďováním osobních údajů systematický postup nebo soubor postupů, jehož cílem je získání Osobních údajů za účelem jejich dalšího uložení na nosič informací pro jejich okamžité nebo pozdější zpracování; uchováváním osobních údajů je udržování údajů v takové podobě, která je umožňuje dále zpracovávat; blokováním Osobních údajů je operace nebo soustava operací, kterými se na stanovenou dobu omezí způsob nebo prostředky zpracování Osobních údajů, s výjimkou nezbytných zásahů; likvidací osobních údajů se rozumí fyzické zničení jejich nosiče, jejich fyzické vymazání nebo jejich trvalé vyloučení z dalších zpracování.

2.5. Účelem zpracování rozumíme důvod, proč spolek zpracovává Osobní údaje.

2.6. Rozsahem rozumíme konkrétní Osobní údaje, které potřebujeme ke Zpracování, například jméno a příjmení.

 

3. Účel

3.1. Účelem zpracování je zasílání informací a obchodních sdělení o akcích, činnostech a další informace spolku a jeho partnerů.

3.2. Za tímto účelem budou Vaše osobní údaje užívány tak, aby bylo možné následující:

3.2.1. zasílání obchodních sdělení správce a partnerů správce, a rovněž takových informací, které jsou pro Vás zajímavé na základě průběžného vyhodnocování a aktualizace Vašich osobních údajů včetně informací o Vašem užívání webových stránek a sociálních sítích spolku a Vašich preferencích zjištěných při užívání stránek a sítí správce, včetně Vašich zájmů zjištěných při užívání osobního účtu spolku, veškeré zasílání bude mimo jiné probíhat za užití elektronických prostředků komunikace ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti;

3.2.2. zasílání neadresných obchodních sdělení, včetně užití elektronických prostředků komunikace;

3.2.3. provádění průzkumu, analýz a vyhodnocení trhu;

3.2.4. zařazení do marketingové databáze pro profilování a přímý marketing.

3.3. Pokud se registrujete do osobního účtu, pak je účelem zpracování nad rámec účelů shora uvedených také zpracování z důvodu vedení osobního účtu.

 

4. Rozsah

4.1. Rozsah osobních údajů užívaný pro shora uvedený účel tvoří osobní údaje, které byly předány přímo subjektem, tedy: jméno, příjmení a tituly, adresní údaje (trvalá adresa, korespondenční adresa, stát a další údaje včetně e-mailové adresy), datum narození, telefonní číslo, odpovědi v anketách;

4.2. Budou zpracovávány také veškeré osobní údaje uvedené do odpovědního formuláře či jinak sdělené při poskytnutí souhlasu nebo jiné komunikaci;

4.3. Dále rozsah zahrnuje údaje o účasti na akcích správce, údaje o užívání internetových stránek a sociálních sítích správce, údaje zjištěné při účasti na soutěžích, akcích a v rámci průzkumů a anket správce a také údaje o užívání osobního účtu.

 

5. Doba zpracování

5.1. Doba zpracování je stanovena jako nezbytná doba pro splnění shora uvedeného účelu a jedná se o dobu neurčitou, přičemž zpracování údajů bude ukončeno nejdéle do doby odvolání souhlasu (v případě osobního účtu do doby jeho zrušení).

5.2. Souhlas je možné také odvolat v každém jednotlivém obchodním sdělení.

5.3. Souhlas je možné odvolat písemně na shora uvedených kontaktech.

 

6. Právní základ zpracování

6.1. Vaše osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu, který byl projeven zaškrtnutím příslušného zatrhávacího pole.

6.2. V případě osobního účtu je právním základem dohoda o vedení účtu, pro jehož vedení je zpracování osobních údajů shora uvedené nezbytné.

 

7. Zpracovatelé, příjemci a přenos do zahraničí

7.1. Údaje mohou být zpracovány z pověření správce na základě písemné smlouvy zpracovateli v ČR i v zahraničí.

7.2. Zpracovateli jsou zásilková služba, účetní firma, marketingová společnost.

 

8. Informace o právech

8.1. V rámci těchto podmínek bychom Vás rádi informovali, že máte práva dle § 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména, že máte právo přístupu k údajům, právo na opravu údajů, právo na blokování, doplnění, výmaz nebo likvidaci údajů, jakož i právo na omezení zpracování.

8.2. Od účinnosti Nařízení o ochraně osobních údajů, resp. od 25. 5. 2018 budete mít práva dle článku 12 - 23 tohoto nařízení, zejména právo na transparentnost zpracování, právo na informace a přístup k údajům, právo na opravu a výmaz údajů, právo na omezení zpracování údajů a právo na přenositelnost údajů, dle uvedeného nařízení máte rovněž právo vznést námitku při zpracování pro účely přímého marketingu, včetně profilování. Máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování včetně profilování.

8.3. Pro podrobnější poučení, další informace o zpracování či vyřízení jakýchkoliv žádostí a stížností se můžete obrátit na správce na shora uvedených kontaktech.

8.4. Více o Vašich právech dle zákona o ochraně osobních údajů, platného a účinného do 14. 5. 2018:

8.4.1. Je-li správcem vyžadován k určitému Zpracování Osobních údajů (nad rámec zákonných výjimek) souhlas, není udělení takového souhlasu podmínkou nákupu, tj. takový souhlas je vždy dobrovolný a subjekt má právo jej neudělit.

8.4.2. Každý subjekt bere na vědomí, že má v souvislosti se Zpracováním jeho Osobních údajů správcem práva uvedená v ustanoveních §§ 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

8.4.3. Subjekt si je vědom, že při nákupu je poskytnutí údajů správci a jejich Zpracování je pro účely vyřízení objednávky nezbytné.

8.4.4. Souhlas se zpracováním Osobních údajů za účelem zasílání nabídek produktů, služeb a poskytování marketingových informací správce (tj. např. informace o akcích, partnerech, nových produktech správce) a třetích osob je naopak dobrovolný a může být kdykoli písemně na adrese správce odvolán. Subjekt má navíc možnost jednoduchým způsobem, a zdarma odmítnout zasílání takových nabídek, které jsou dle zákona obchodním sdělením, a to nejpozději při zasílání každé jednotlivé zprávy.

8.4.5. Vedení osobního účtu je rovněž zcela dobrovolné a jeho zrušením dojde k ukončení zpracování osobních údajů, ledaže zákon umožňuje správci některé údaje si ponechat z důvodu prokázání plnění právních povinností správce.

8.4.6. Subjekt údajů má dále právo požádat správce či zpracovatele o informaci o Zpracování jeho Osobních údajů, tj. má právo tzv. přístupu k údajům, dále má právo na opravu nepřesných údajů, na jejich doplnění, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd..

8.4.7. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může subjekt obrátit na správce zde nebo na dozorový orgán.

8.5. Více o Vašich právech dle Obecného nařízení k ochraně osobních údajů, účinného od 15. 5. 2018:

8.5.1. Transparentní informace, sdělení a postupy pro výkon práv subjektu údajů

Váš správce přijme vhodná opatření, aby každému subjektu poskytl stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace (např. o zpracovateli Osobních údajů a o průběhu tohoto Zpracování) a učinil veškerá sdělení o Zpracování, zejména pokud se jedná o informace určené konkrétně dítěti. Správce Vám informace poskytne písemně nebo jinými prostředky (například v elektronické formě). Za předpokladu, že Vaše identita je prokázána jinými způsoby, máte také právo zažádat o poskytnutí těchto informací ústně

Správce neodmítne vyhovět Vaší žádosti při výkonu Vašich práv (zejm. práva na přístup), ledaže doloží, že nemůže zjistit totožnost subjektu údajů, k němuž se dotčené údaje vztahují.

Máte právo na to, aby Vám správce poskytl na žádost informace o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Správce Vás o jakémkoliv takovém prodloužení bude informovat do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad. Jestliže jste žádost podali v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, je-li to možné a pokud nepožadujete o jiný způsob.

Pokud správce nepřijme opatření, o něž jste požádali, informuje Vás bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu.

Informujeme Vás, že veškeré tyto informace, sdělení a úkony jsou udělovány bezplatně. Pokud jsou žádosti podané subjektem vyhodnocené jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, a zejména pokud se opakují, může správce buď:

a)uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů; nebo

b)odmítnout žádosti vyhovět.

Zjevnou nedůvodnost nebo nepřiměřenost žádosti dokládá správce.

Pokud má správce důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která podává žádost, může požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti subjektu.

Informace, které Vám mají být poskytnuty, mohou být doplněny standardizovanými ikonami s cílem poskytnout snadno viditelným, srozumitelným a jasným způsobem přehled o zamýšleném zpracování. Pokud jsou ikony prezentovány v elektronické formě, musí být strojově čitelné.

8.5.2. Právo na opravu

Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné Osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům Zpracování máte také právo na doplnění neúplných Osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

8.5.3. Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal Osobní údaje, které se Vás týkají, a správce má povinnost Osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

a) Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

b) odvoláte souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro Zpracování;

c) vznesete námitky proti Zpracování (podle níže uvedeného „Práva vznést námitku“) a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro Zpracování

d) Osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

e) Osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;

f) Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti v případě osoby mladší 16 let, u níž musí ke Zpracování dle účinné právní úpravy dát souhlas osoba vykonávající rodičovskou zodpovědnost.

Jestliže správce Osobní údaje zveřejnil a je povinen je dle výše uvedeného „Práva na výmaz“ vymazat, přijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval správce, kteří tyto Osobní údaje zpracovávají, že je subjekt údajů žádá, aby vymazali veškeré odkazy na tyto Osobní údaje, jejich kopie či replikace.

Výše uvedené se neuplatní, pokud je Zpracování nezbytné:

a)pro výkon práva na svobodu projevu a informace;

b)pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje Zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen;

c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;

d)pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by výše uvedené právo znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného Zpracování;

e)pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

8.5.4. Právo na omezení Zpracování

Máte právo na to, aby správce omezil Zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

a)pokud popíráte přesnost Osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost Osobních údajů ověřit;

b)Zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz Osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;

c) správce již Osobní údaje nepotřebuje pro účely Zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

d)pokud jste vznesli námitku proti Zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Pokud bylo Zpracování omezeno dle výše uvedeného „Práva na omezení zpracování“, mohou být tyto Osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

Pokud jste omezení Zpracování dosáhli, budete správcem předem upozorněni na to, že bude omezení Zpracování zrušeno.

Oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu Osobních údajů nebo omezení Zpracování

Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly Osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy Osobních údajů nebo omezení Zpracování s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce Vás bude informovat o těchto příjemcích, pokud to budete požadovat.

8.5.5. Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat Osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytli správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly Osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že:

a)Zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě podle a

b)Zpracování se provádí automatizovaně.

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby Osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Výkonem výše uvedeného „Práva na přenositelnost údajů“ není dotčeno výše uvedené „Právo na výmaz“. Toto právo se neuplatní na Zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

Výše uvedeným „Právem na přenositelnost údajů“ nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

8.5.6. Právo vznést námitku

Z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti Zpracování Osobních údajů, které se Vás týkají. Správce Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro Zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud jsou Osobní údaje zpracovány pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti Zpracování Osobních údajů, které se Vás týkají, k takovému účelu, což zahrnuje i profilování, pokud se týká přímého marketingu.

Pokud vznesete námitku proti Zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti můžete uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.

Jsou-li Osobní údaje zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely, máte, z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů, které se Vás týkají, ledaže je Zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.

 

8.5.7. Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká.

Spolek nezakládá žádná ze svých rozhodnutí výhradně na automatizovaném zpracování.

 

9. Námitky, stížnosti, podání a orgán dozoru

9.1. V případě pochybností o dodržování Vašich práv se můžete na správce obrátit se žádostí o nápravu či vysvětlení zde.

9.2. Své námitky můžete uplatnit na adrese zde.

9.3. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz, u kterého můžete podat stížnost.

 

10. Cookies

10.1. Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky spolku umístí do počítače uživatele nebo jiného zařízení s přístupem k internetu. Tyto soubory umožní spolku odlišit konkrétního uživatele od jiných uživatelů internetových stránek, poskytovat uživatelům vyšší komfort při prohlížení těchto stránek a vylepšovat je.

10.2. Na těchto internetových stránkách se užívají cookies z těchto důvodů:

10.2.1. zobrazování relevantní reklamy,

10.2.2. marketing,

10.2.3. průzkum trhu,

10.2.4. anonymní souhrnné statistické údaje o návštěvnosti internetových stránek,

10.2.5. zlepšování služeb.

10.3. Většina internetových prohlížečů umožňuje prostřednictvím nastavení prohlížeče kontrolovat většinu druhů cookies. Uživatel může svůj prohlížeč nastavit tak, aby jej informoval o přijetí cookies a uživatel se mohl rozhodnout, zda použití cookies potvrdí nebo nikoliv.

10.4. Uživatel může v nastavení prohlížeče cookies zakázat. Pokud uživatel cookies zakáže, je možné, že nebude moci využít všechny funkce svého internetového prohlížeče a Webu. Při zakázání cookies nebude uživateli zobrazována relevantní reklama.

10.5. Uživatel může již uložené cookies průběžně mazat ze svého počítače.

10.6. Podrobné informace o možnosti vymazat cookies, zakázat je či je průběžně blokovat nalezne uživatel v návodu k použití svého prohlížeče. Vysvětlení ve formě textu s obrázky pro prohlížeče Firefox, Microsoft Internet Explorer a Google Chrome nalezne uživatel rovněž pod těmito odkazy:

10.6.1. https://support.mozilla.org/cs/products/firefox/protect-your-privacy/cookies

10.6.2. https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

10.6.3. https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs

10.7. Uživatel, který se chce o užívání cookies dozvědět více, jaké druhy má nastaveny, co cookies znamenají a jak je možné je více spravovat, může navštívit stránky SPIRu http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby.