Abstrakt

Národní jubilejní výstava „Mladé Česko“ svým názvem odkazuje jednak na minulost a jednak akcentuje významné státotvorné jubileum, jímž se snaží pomoci utváření naší národní identity a zároveň podpořit náš domácí průmysl i zviditelnit české výrobky. Jubilejní výstava se bude sestávat z několika částí. První z nich bude výstava bilanční, která by měla odpovědět na otázku, čeho jsme za 100 let dosáhli. Druhá část bude vědecko-populárně naučná i vizionářská a měla by nalézt odpověď na to, jací chceme být. Třetí část se zaměří na prezentaci významných průmyslových podniků a na prodej českého zboží. Čtvrtá část představí současnou českou kulturu tematicky zaměřenou na českou národní identitu. S výstavou bude spojen bohatý doprovodný program.

O Národní jubilejní výstavě „Mladé Česko“ ze široka a daleka ...

Vznik Československa je vnímán jako významný předěl v historii české a slovenské státnosti. Vzepětí českého národa, které začalo již v 18. století, a následně i slovenského národa dosáhlo tak svého pomyslného vrcholu. Prvotní cíle české národní společnosti, jimiž byly emancipace jazyka a kultury, se postupně rozšířily o cíle hospodářské a ještě později o politické. Cíle slovenské reprezentace byly s ohledem na velmi silný maďarský hegemon skromnější, proto se instinktivně přimkla k českému živlu. Došlo tak postupně ke splynutí snah a sjednocení postupu. A tak na základě jazykové a kulturní spřízněnosti vzniká 28. října 1918 stát, ve kterém má hlavní slovo právě česky a slovensky hovořící většina. Mluvíme-li dnes o stém výročí, měli bychom mít zejména na mysli právě jazyk, kulturu, vyspělé hospodářství a vizi, která dala podnět ke vzniku Československa.

Jednou z významných událostí, která předcházela vzniku státu, byla i Všeobecná jubilejní výstava v roce 1891. Tato výstava byla koncipována jako národní, tedy taková, kde byly prezentovány české, moravské a slezské výrobky a kultura těchto tenkrát rozdělených entit. Dobový kontext byl pak vymezením se vůči všemu zahraničnímu a také domácímu – německému. Šlo o uvědomování si vlastní síly, hledání nových možností a tedy o budování národní identity v hospodářské a kulturní oblasti.

Naše národy dnes nejsou v tak složité politické situaci, jako byly tenkrát. Máme každý vlastní stát, bohatou historii, vlastní jazyk, svébytnou kulturu a umění, vědu, průmysl, sport, tedy svou vlastní národní identitu. Ta však není neměnná. Její diskurz vychází jednak z diskurzu nacionalistického a jednak diskurzu individualistického, jenž konstruuje člověka jako jednotlivce nikoli jako součást národa. Současná diskuze o národních zájmech, národní identitě vychází zřejmě z pocitu přemíry diskurzu individuálního a touze po diskurzu nacionalistickém. Co je tedy hybnou silou současnosti? Je to právě nesoulad mezi formou a obsahem pojmu národní identity, kdy forma zůstává, ale obsah se vyprazdňuje? Je to touha po užším sepětí s lidmi, sounáležitost s místem, tradicemi? Či snad evropskou unií proklamovaná evropská identita, která sama prochází vývojem a se kterou se těžko ztotožňujeme? Snad frustrace psychické, sociální a duchovní a také frustrace ze svobody, která spojena s odpovědností, je svazující? Nebo je to změna zvyků, rituálů a ztráta kontinuity minulosti se současností? Chybí nám snad vyrovnání s vlastní minulostí?

Národní identita, stále se vyvíjející, interpretuje minulost, konfrontuje současnost a spoluvytváří budoucnost. Je přetvářená a žitá v dialogu jednotlivců se společností na základě jejich vzdělání, zvyků, jejich výkladu historie, sociální inteligence, praktických znalosti. Tomuto stále probíhajícímu dialogu mezi jedincem a společností, podněcovanému touhou po životních jistotách, je nutné věnovat velkou pozornost, podporovat jej a kultivovat. Příspěvkem pro tento dialog bude i Národní jubilejní výstava – Mladé Česko. Její návštěvník nahlédne do historie, současnosti a budoucnosti našeho státu. Výstava mu umožní rozšířit jeho „český“ dialog o evropský a světový rozměr. Dá do souvislostí historické události, jejich příčiny a následky. Zasadí společenský, sociální vývoj do kontextu se zahraničím. Umožní návštěvníkovi hledat odpovědi a aktivně vstupovat do diskuse o národní identitě.

V duchu tradic národního obrození je výstava koncipována do čtyř vzájemně provázaných částí. První z nich, historická, připomene odkaz národních buditelů k významu historii českého národa. Druhá část, kulturní, naváže na snahy našich předků o kulturní emancipaci národa. Třetí část, hospodářská, nás přes století spojí s Všeobecnou jubilejní výstavou konanou v roce 1891, na které naši předkové prezentovali vyspělost našeho národního průmyslu. Vizí T. G. Masaryka byl samostatný stát, proto čtvrtá část výstavy bude věnována budoucnosti Česka, tedy vědě a vizím našeho vývoje.

Historická výstava „Mladé Česko má minulost“ bude vycházet z premisy „jsme mladá země se starými kořeny“. Koncipována bude jako jeviště dějin, na kterém se odehrávají příběhy lidí. Rekvizity na toto jeviště budou řazeny do časové řady, vybírány pak podle oborů lidské činnosti a zasazovány do dobového kontextu událostí. Prezentovány budou české úspěchy, ale i neúspěchy, a to tak, aby interpretace byla co nejvíce blízká pravdě. Prezentace bude sbírková a interaktivní. Použita bude holografie, rozšířená a virtuální realita. Cílem výstavy je dát možné odpovědi na otázku: „Proč jsme takoví, jací jsme?“

Na výstavě soudobé kultury „Mladé Česko kulturní“ budou prezentována díla současných umělců. Jejím tématem bude česká národní identita. K účasti budou vyzváni umělci formou soutěže, budou moci předložit své příspěvky v nejrůznějších oborech, živé umění nevyjímaje. Instalace výstavy bude vycházet z konceptu potřebnosti kultury pro rozvoj společnosti.

Hospodářská výstava „Mladé Česko průmyslové a zemědělské“ bude prezentovat české firmy a české výrobky, a to jednak B2B a jednak B2C. S ohledem na B2B bude ve spolupráci s komorami, svazy a ministerstvy uspořádána řada obchodních zahraničních misí, které výstavu navštíví. Prezentace výrobků B2C se bude v průběhu výstavy měnit v návaznosti na období a pořádaných doprovodných akcích.

Vizionářská část „Mladé Česko má budoucnost“ poskytne prostor vědě, vědeckému výzkumu a vědění vůbec. Prezentace populárně naučnou formou bude interaktivní s cílem co největšího možného zapojení návštěvníka. Dále zde budou prezentovány vize vývoje Česka a to podle oborů. Výstava by měla dát odpověď na otázku, jací chceme být? Otevře diskuzi o národních zájmech, národních vizích, cílech atd., to vše v jednotném duchu – společnost musí dát každému jednotlivci takový prostor, aby mohl ve prospěch celku plně rozvinout své schopnosti.

Všechny výstavy budou otevřené spolupráci s veřejností, neboť cílem projektu je aktivizace společnosti a její aktivní přístup. Výstavě bude předcházet komunikace prostřednictvím médií. Budou prezentovány přípravy, dále bude uveřejněno několik výzev ke spolupráci, budou vyhlášeny různé soutěže atp. Výstava bude mít bohatý doprovodný program. Bude uspořádána v otevřeném prostoru audiovizuální prostorová prezentace, která představí Mladé Česko jako zemi se starými kořeny.

Jak už bylo zmíněno, budou využity nejmodernější mediální prezentační techniky. Zejména pak virtuální realita, rozšířená realita, stereoskopie, holografie atp. Tato okolnost sama o sobě je významnou výzvou, neboť nikdy nebyla uspořádána výstava těmito "novými" mediálními prostředky v takové míře. Bude třeba mnoho programovat, učit se, vyvíjet a rozvíjet se. Lze oprávněně předpokládat, že právě tato okolnost, pomůže zapojené programátory, tohoto nového odvětví 21. století, vynést na pomyslnou světovou špičku. Dalším významným stimulem bude prezentace robotizace, digitalizace a zejména průmyslu 4.0. Svět se významně mění a je bezpodmínečně nutné zapojení co nejširší veřejnosti.

Sport, fyzická aktivita a moderní technologie. Tomuto zdánlivě nesourodému spojení bude dán prostor v relaxačních zónách, které budou vyvažovat aktivity mentální. Spoluvytvářet je budou jak vědci, tak sportovci. Sokolské heslo "Nazdar" tak bude všudypřítomné.

Populárně-naučné expozice budou financovány pomocí darů, státního příspěvku a projektového financování. Příprava výstavy již běží. Průběžně jsou oslovováni možní partneři, zejména ministerstva, úřady, muzea, spolky atp. Výstava bude organizována příspěvkovou organizací. Tým bude úzce spolupracovat s orgány státní správy, městskou samosprávou atp.

Národními zájmy, národní identitou se budou v příštím roce zaobírat mnozí. Bude uspořádána řada výstav, které budou oslavovat zaniklý stát a vzpomínat tak na něco, co už neexistuje. Pořadatelé Národní jubilejní výstavy si kladou za cíl pozvednout národní povědomí prostřednictvím následováníhodných příkladů, inspirací, zamyšlení. Chtějí poskytnout prostor co nejširšímu tvůrčímu týmu – veřejnosti. Vést dialog. Společnost – třeba právě českou či slovenskou – totiž netvoří pevně daný soubor jedinců, nýbrž soubor jistých činností, totiž setkání a komunikací mezi nimi. Společnost tu není jako daná a neživá věc, ale společnost se děje a existuje jen proto, že se tím sama udržuje. Kdyby se o ni lidé přestali starat, jako společnost by zanikla. Společnost je tedy živá a má spíše blíž k organismu, než ke stroji nebo ke schématu. Pakliže se nám podaří spojit síly tohoto organizmu alespoň na krátký čas a dát jim jeden směr, bude cílů organizátorů dosaženo.